Viršutinė riba ir prekybos sistema es

Sektorių, turinčių teisę gauti nemokamus leidimus, pasirinkimas iš esmės susijęs su kai kurių sektorių negebėjimu perkelti sąnaudas savo klientams žr. Įstatymo projekto iniciatoriai institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai ir rengėjai. Anglies dioksido nutekėjimo rizika iškyla dėl anglies taršos leidimų kainos skirtumų ES viduje ir tarp ES ir trečiųjų šalių. Reglamento ES Nr. Komisija nepasiūlė moduliuoti paskirstomų nemokamų leidimų skaičiaus jokiam sektoriui. Pažymėtina, kad tiek Reglamente ES Nr.

viršutinė riba ir prekybos sistema es

MSR iki m. Komisija analizuoja scenarijų, kaip išlaikyti aukštesnį lygį po m. Komisija taip pat norėtų sužinoti, ar reikėtų išlaikyti dabartinę nuostatą dėl leidimų panaikinimo MSR. Tai reikštų CO2 leidimų skaičiaus apribojimą iki ne didesnio už praėjusių metų skaičių. Leidimai, viršijantys šį nustatytą lygį, sistemoje nustotų galioti.

Kiti viešųjų konsultacijų klausimai: Emisijų viršutinės ribos padalijimas į leidimus, parduodamus aukcionuose ir paskirstomus nemokamai Priemonės, skirtos apsisaugoti nuo anglies dioksido nutekėjimo arba įmonių perkėlimas į šalis, kuriose išmetamųjų teršalų politika švelnesnė Nemokamų anglies dioksido leidimų paskirstymo standartai ES ETS išplėtimas, įtraukiant emisijas iš pastatų, kelių transporto ir iškastinio kuro deginimo Leidimų atšaukimas tose šalyse, kurios uždaro iškastinio kuro jėgaines arba nustato kitas priemones, mažinančias CO2 leidimų paklausą Pajamų iš ES ETS panaudojimas Paramos mechanizmai žemų emisijų verslui, įskaitant modernizavimo fondo ir inovacijų fondo dydį CCfD pristatymas, kad inovatyviems švarių technologijų projektams būtų užtikrinama fiksuota anglies dioksido kaina tuo atveju, jei ES ETS įkainiai būtų nepakankami.

  • Europoje – signalai dėl didesnių taršos įkainių - DELFI Verslas
  • Asociatyvi nuotr.
  • cap and trade - Lithuanian translation – Linguee
  • Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Investuotojai, nacionalinės vyriausybės, ekspertai, individai ir nevyriausybinės organizacijos savo atsiliepimus gali teikti iki vasario 5 d. Komisija planuoja birželio mėnesį pasiūlyti įstatymą dėl anglies dioksido rinkos pertvarkymo. ES taip pat rengia planą, kuriuo būtų nustatoma laivybos išmetamųjų teršalų — nuolat didėjančio taršos šaltinio — kaina.

Reglamento ES Nr. Nacionaliniai ir Europos Sąjungos teisės aktai nereglamentuoja perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarkos, taikomos keliose valstybėse narėse esančiose dujų įleidimo ir išleidimo sistemose, kuriose veikia daugiau kaip vienas PSO, tačiau minėti Reglamento ES Nr.

Galimybė bendroje balansavimo zonoje perduoti balansavimo funkciją kitam subjektui numatyta Europos Komisijos reglamento ES Nr. Teisiniai santykiai, susiję su Reglamento ES Nr. GDĮ 47 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tiekėjams privalomą sukaupti dujų kiekį ir šio kiekio sukaupimo terminus nustato atsižvelgdama į vidutinį buitinių vartotojų ir nebuitinių vartotojų, kurie per metus suvartoja iki 20 kubinių metrų dujų, dujų suvartojimą Reglamento ES Nr.

GDĮ 39 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad garantinis tiekimas užtikrinamas buitiniams vartotojams ir nebuitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja iki 20 kubinių metrų dujų.

GDĮ 5 straipsnio 14 punkte Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai suteikti įgaliojimai nustatyti pažeidžiamų dujų vartotojų ir jų grupių sąrašą, o GDĮ 45 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Vyriausybė, nustatydama konkrečias saugumą užtikrinančias priemones, nustato pažeidžiamų vartotojų apibrėžimą.

GDĮ 45 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose numatyta, kad Energetikos ministerija užtikrina regioninio lygmens dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimo atlikimą bei regioninio lygmens dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimo atlikimą esant susitarimų su kitomis valstybėmis narėmis.

viršutinė riba ir prekybos sistema es

Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Šios grupės nustatytos atsižvelgiant į GDĮ 47 straipsnio 3 dalyje nurodytas vartotojų grupes, kurių poreikiams užtikrinti turi būti kaupiamos dujų atsargos: buitiniai vartotojai ir nebuitiniai vartotojai, kurie per metus suvartoja iki 20 kubinių metrų gamtinių dujų.

Pažymėtina, kad tiek Reglamente ES Nr. Be to, minėti reglamentai nustato privalomą tiekimo standarto kai dujų įmonės pirmumo tvarka turi užtikrinti dujų tiekimą pažeidžiamiems vartotojams įgyvendinimą pažeidžiamų vartotojų atžvilgiu, tačiau nenumato privalomo dujų atsargų kaupimo pažeidžiamiems vartotojams, t.

Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Komisija, metais vertindama Lietuvos parengtą Nacionalinį gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų planą, atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje nustatytos pažeidžiamų vartotojų grupės, nors ir apima privalomą buitinių vartotojų grupę ir dalį nebuitinių vartotojų, tačiau neatitinka Reglamento ES Nr.

Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama. Dėl regioninės rinkos zonos sukūrimo Įsigaliojus Įstatymo projekto pakeitimams, bus sudarytas teisinis pagrindas tolesniam regioninės rinkos zonos formavimui. Regioninė rinkos zona suformuojama rinkos zonoje veikiančių nacionalinių energetikos sritį reguliuojančių institucijų ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimo susitarimais.

Šie susitarimai nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, kurių sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas. Įstatymo projektu apibūdinami esminiai regioninės rinkos zonos suformavimo principai ir suteikiama diskrecija VKEKK įgyvendinamaisiais teisės aktais pasirinkti efektyviausias reguliavimo priemones.

Software comercial

Įstatymo projektu siūloma nustatyti esminius regioninės rinkos suformavimo principus ir suteikti diskreciją nacionalinei reguliavimo institucijai VKEKK įgyvendinamaisiais teisės aktais pasirinkti efektyviausias ir tinkamiausias įgyvendinimo ir regioninės rinkos reguliavimo priemones. Įstatymo projektu siūloma apibrėžti gamtinių dujų įleidimo taško, gamtinių dujų išleidimo taško ir gamtinių dujų įleidimo ir išleidimo taškų sistemos, regioninės gamtinių dujų rinkos zonos, regioninės gamtinių dujų rinkos zonos operatoriaus sąvokas, apibūdinti regioninės rinkos zonos, balansavimo zonos, regioninės rinkos zonos operatoriaus veiklos, regioninės rinkos zonos kainodaros nustatymo principus.

Parlamentas ieško naujų ES pajamų šaltinių

Integravus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos nacionalines dujų rinkas į regioninę rinkos zoną, šioje zonoje būtų taikomos vienodos naudojimosi dujų perdavimo sistema taisyklės, vienodos regioninės rinkos zonos perdavimo sistemų balansavimo taisyklės. Balansavimo paslaugos regioninės rinkos zonoje būtų teikiamos bendradarbiaujant šioje zonoje veikiantiems perdavimo sistemos operatoriams arba per bendrai įsteigtą vieną ūkio subjektą regioninės rinkos zonos operatoriųkurį valdytų perdavimo sistemos operatoriai, taip pat būtų nustatyta regioninės zonos rinkos dujų perdavimo paslaugų kainodara.

Atskirų nacionalinių dujų rinkų sujungimas į regioninę rinkos zoną leistų sukurti palankesnes sąlygas dujų prekybai ir konkurencijai regione, sudarytų prielaidas didesniems tarpvalstybiniams dujų srautams ir efektyvesniam dujų infrastruktūros panaudojimui, didintų dujų rinkos likvidumą, regiono šalių dujų rinkos taptų patrauklesnės tarptautiniams dujų tiekėjams.

Dėl regioninės rinkos zonos operatoriaus Įstatymo projekte siūloma numatyti galimybę PSO perduoti balansavimo funkciją regioninės rinkos zonos operatoriui, nustatyti kriterijus, kuriuos toks operatorius turėtų atitikti, nustatyti regioninės rinkos zonos kainodaros principus, kontrolės ir priežiūros mechanizmus. Visgi tai nereiškia, kad regioninėje rinkos zonoje bus kuriamas regioninis PSO, kuris perimtų esamų perdavimo sistemos operatorių veiklą. Regioninės rinkos zonos operatoriaus įsteigimas nėra būtinoji regioninės rinkos zonos įkūrimo sąlyga, o tik viena iš jų.

Toks operatorius vykdytų tik gamtinių dujų balansavimo funkciją, kaip yra numatoma Įstatymo projekto straipsnio 3 dalyje, tačiau šioms funkcijoms atlikti nebūtų taikoma straipsnio 4 dalyje minima įleidimo ir išleidimo taškų kainodara.

Linguee Apps

Įstatymo projekte numatyta, kad paskirtas regioninės rinkos zonos operatorius veiks pagal su reguliatoriais ir PSO suderintas bendros balansavimo zonos taisykles. Vadovaujantis m. Dėl dujų biržos reglamentavimo Įstatymo projektu siūloma patikslinti dujų biržos apibrėžimą, panaikinant sąsajas su energijos išteklių birža ir jos veiklą reglamentuojančiu Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu.

Atsižvelgiant į dujų biržos operatoriaus atliekamas funkcijas, sąvoka gamtinių dujų rinkos operatorius pakeista į gamtinių dujų biržos operatorius. Dėl perėjimo nuo kainų viršutinių ribų prie pajamų viršutinių ribų reguliavimo Įstatymo projektu siūloma leisti nacionalinį PSO ir nacionalinę reguliavimo instituciją pasirinkti pagal Reglamente ES Nr.

Reglamentas ES Nr. Šiuos du alternatyvius dujų perdavimo paslaugų kainų reguliavimo režimus viršutinė kainų riba ir viršutinė pajamų riba siūloma nustatyti ir Gamtinių dujų įstatyme. VKEKK, kaip nacionalinė energetikos reguliavimo institucija, pasinaudodama įstatymų leidėjo suteikta diskrecijos teise, gali numatyti, kada bus tvirtinama viršutinė kainų riba ir ar viršutinė pajamų riba.

Išsami pajamų ar kainų ribų nustatymo tvarka turėtų būti įtvirtinama įgyvendinamuosiuose teisės aktuose t. Šaltinis: Europos Komisija. Po kelių Komisijos ir aštuonių paraiškas pateikusių valstybių narių diskusijų raundų Komisija patvirtino valstybių narių paraiškas.

Nemokamų leidimų vertės nebuvo galima naudoti gamybos pajėgumams didinti, kad būtų patenkinta auganti paklausa rinkoje.

Kai nemokamais leidimais buvo finansuojami nauji pajėgumai, turėjo būti nutraukti to paties dydžio mažiau efektyvūs elektros energijos gamybos pajėgumai. Siūlomos investicijos turėjo būti įtrauktos į nacionalinius investicijų planus.

Šiuose planuose turėjo būti parodyta, kad įrenginiai, į kuriuos investuojama, jau buvo eksploatuojami  m. Persvarstytoje 4 etapo direktyvoje reikalaujama, kad kompetentingos institucijos investicijas pasirinktų pagal privalomo pasiūlymų teikimo procedūrą o ne pagal 3 etape naudojamus fiksuoto dydžio nacionalinius investicijų planus.

EUR-Lex Access to European Union law

Turimi duomenys rodo, kad nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymas, kaip elektros energijos sektoriaus modernizavimo priemonė, 3 etape yra neveiksmingas 25 Buvo tikimasi, kad dėl investicijų, susijusių su nemokamų apyvartinių taršos leidimų naudojimu pagal 10c straipsnį, sumažės elektros energijos gamybos teršalų išmetimo intensyvumas ir absoliutusis išmetamų teršalų kiekis.

Komisijos užsakymu atliktame tyrime padaryta išvada, kad nėra galimybės įvertinti šiomis investicijomis paskatinto išmetamo ŠESD kiekio sumažinimo veiksmingumo ir efektyvumo Šaltinis: Europos aplinkos agentūra.

Rezultatai rodo, kad valstybėse narėse, gavusiose nemokamų leidimų energetikos sektoriui modernizuoti, anglies taršos intensyvumas sumažėjo kur kas mažiau.

viršutinė riba ir prekybos sistema es

Naujausi moksliniai tyrimai 25 dėl anglių, kaip elektros energijos gamybos pagrindo, mažinimo  m. Nemokamų leidimų paskirstymas turėtų būti orientuotas į tuos sektorius, kurie labiausiai atviri tarptautinei konkurencijai ir turi mažiausiai galimybių perkelti išlaidas dėl išmetamo anglies dioksido vartotojams.

Nemokamų leidimų paskirstymas pramonei ir orlaivių naudotojams neatspindėjo sektoriaus pajėgumo perkelti išlaidas 29 Kaip minėta pirmiau, išskyrus dešimt mažesnių pajamų kategorijai priklausančių valstybių narių žr. Nustatėme, kad nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymas kitiems sektoriams ne visada atitiko jų gebėjimą perkelti sąnaudas: aviacijos sektorius gauna nemokamus leidimus.

Tai patvirtino  m. Komisijos 4 etapo ES ATLPS peržiūros poveikio vertinime pateikiama 28 informacija apie sąnaudų perkėlimo normas skirtinguose pramonės sektoriuose. Komisija nepasiūlė moduliuoti paskirstomų nemokamų leidimų skaičiaus jokiam sektoriui.

Nuorodos kopijavimas

Prie  m. Komisijos pasiūlymo pridėtame poveikio vertinime pripažįstama 30 31kad nemokamų leidimų paskirstymas gali sumažinti paskatas įrenginiams mažinti teršalų išmetimą ir kad nemokamus leidimus gaunantys sektoriai gali perkelti dalį savo išlaidų.

Teisės aktų leidėjas turi teisę nuspręsti, kada taikyti šį padidinimą. Ši sąlyga nebuvo įtraukta nei į Komisijos poveikio vertinimą, nei į Komisijos pasiūlymą.

viršutinė riba ir prekybos sistema es

Europos anglies dioksido rinkos veikimo ataskaita. Anglies dioksido nutekėjimo rizika iškyla dėl anglies taršos leidimų kainos skirtumų ES viduje ir tarp ES ir trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, bendros išlaidos dėl išmetamo anglies dioksido daugumoje ES valstybių narių buvo mažesnės nei Šveicarijoje ir Norvegijoje, bet didesnės nei JAV ir Kinijoje. Atlikus Europos Komisijos apmokėtą tyrimą, nebuvo rasta anglies dioksido nutekėjimo įrodymų 36nors kituose tyrimuose teigiama, kad anglies dioksido nutekėjimas neįvyko būtent dėl nemokamų leidimų paskirstymo Atsižvelgiant į tai, kad dėl anglies dioksido nutekėjimo Europos Sąjungoje gali sumažėti darbo vietų ir investicijų, jis turi ekonominių ir socialinių pasekmių.

Taigi šie leidimai jiems padeda išlikti konkurencingiems trečiosiose šalyse įsisteigusių gamintojų atžvilgiu.

Europoje – signalai dėl didesnių taršos įkainių

Anglies dioksido nutekėjimo sąraše nėra nustatyti skirtingi anglies dioksido nutekėjimo rizikos laipsniai įvairiuose į jį įtrauktuose sektoriuose ir visi jie laikomi vienodais žr. Palyginimui, JAV Kalifornijos valstijoje ir Kanados Kvebeko provincijoje taikomose ATLPS patvirtintas anglies dioksido nutekėjimo sąrašas, kuriame sektoriai suskirstyti į didelės, vidutinės ir mažos anglies dioksido nutekėjimo rizikos kategorijas Atliekant poveikio vertinimą, skirtą būsimo 4 etapo ES ATLPS peržiūrai, buvo taip pat išnagrinėtos įvairių sektorių 39 perkėlimo normos žr.

Todėl tikslingiau skirstant nemokamus apyvartinius taršos leidimus būtų sprendžiama anglies dioksido nutekėjimo rizika, sumažėtų nenumatytas pelnas ir padidinus aukcione parduodamų leidimų dalį pagerėtų viešieji finansai. Komisijos komunikate — būdus, kaip dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir įvertinti anglies dioksido nutekėjimą 43tačiau konkrečių pasiūlymų nepateikė.

Konkrečiai,  m. Pagrindinė alternatyva nemokamų leidimų paskirstymui, dėl kurios šiuo metu diskutuoja Komisija, yra pasienio anglies dioksido mokesčio naudojimas, kuriuo suvienodinamos importuojamų prekių ŠESD sąnaudos su vidaus gamybos sąnaudomis Jame buvo pažymėta, kad pasienio mokestis yra kur kas mažiau tinkama priemonė, ir atkreiptas dėmesys į galimus prieštaravimus daugiašalėms prekybos taisyklėms ir neigiamą trečiųjų šalių reakciją Tačiau 4 etapo direktyvoje nurodyta, kad nemokamų leidimų suteikimas galėtų būti pakeistas, pritaikytas arba papildytas pasienio anglies dioksido mokesčiais Taikant lyginamuosius rodiklius, pagal kuriuos paskirstomi nemokami leidimai, palaipsniui didinamos paskatos mažinti išmetamus teršalus 41 Pagal ES ATLPS direktyvą 3 etapo nemokami apyvartiniai taršos leidimai turėjo būti paskirstomi taip, kad būtų skatinama mažinti išmetamą ŠESD kiekį.

Šį paskirstymą reglamentuojančiomis taisyklėmis neturėtų būti prisidedama prie išmetamo ŠESD kiekio didinimo.

viršutinė riba ir prekybos sistema es

Lyginamaisiais rodikliais pagrįstas metodas suteikė paskatas mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 42 Nuo 3 etapo kiekvieno veiklos vykdytojo gaunamų nemokamų leidimų skaičius apskaičiuojamas naudojant konkretiems produktams taikomus lyginamuosius rodiklius arba, kai tai neįmanoma, taikant atsarginį metodą, susijusį su šilumos ir kuro naudojimu. Tokiu būdu labai efektyviems įrenginiams turėtų būti suteikti visi arba beveik visi leidimai, kurių jiems reikia, kad įvykdytų ES ATLPS įsipareigojimus.

viršutinė riba ir prekybos sistema es

Lyginamaisiais rodikliais grindžiamo metodo taikymas suteikia daugiau paskatų mažinti gamybos procese išmetamų teršalų kiekį. Veiksmingam lyginamųjų rodiklių naudojimui iškyla kai kurių techninių sunkumų 45 Šiuo metu taikant nemokamų leidimų paskirstymo lyginamuosius rodiklius nevisiškai atsižvelgiama į netiesioginį teršalų išmetimą, susijusį su tiekimo grandinės ryšiais.